zoom product woocommerce

ภาพสินค้าใน WooCommerce ไม่ zoom แก้ไขอย่างไร

ปลั๊กอิน woocommerce ตั้งแต่ version 3.0 ขึ้นไป จะมีลุกเล่นมาให้คือ ตัวภาพสินค้าจะสามารถซูมได้ ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลย แต่ถ้ามันไม่ทำงานล่ะต้องแก้ไขอย่างไร

lock

ตั้งค่าธนาคารในการโอนเงินใน WooCommerce

  Swift Code ของธนาคารต่างๆเพื่อใช้ในการโอนเงินข้ามประเทศ Swift Code เป็นมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ว่าด้วยรหัสที่ใช้สำหรับระบุธนาคาร และสาขาของธนาคารทั่วโลก (Bank Identifier Code) เพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่างธนาคาร โดยเฉพาะระหว่างประเทศ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว รหัสของมาตรฐานนี้มักเรียกกันว่า BIC code หรือ Swift Code เนื่องจากองค์กร Society…